Privacy Verklaring

Atletiekvereniging Athlos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Atletiekvereniging Athlos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Atletiekvereniging Athlos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, leden of leveranciers

Persoonsgegevens van leden worden door Atletiekvereniging Athlos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie vanuit Atletiekvereniging Athlos
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het aangaan van een lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Atletiekvereniging Athlos de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • M/V
 • Telefoon
 • Emailadres
 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door Atletiekvereniging Athlos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees nieuwsbrief

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Atletiekvereniging Athlos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvings formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Atletiekvereniging Athlos de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • (Gebruikers)naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Atletiekvereniging Athlos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kunt u zich via de link ‘hier afmelden’ die in de nieuwsbrief staat afmelden. Ook kunt u via een link uw geregistreerde gegevens, die Atletiekvereniging Athlos gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, inzien.

Verwerking van persoonsgegevens van trainers

Persoonsgegevens van Trainers worden door Atletiekvereniging Athlos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de trainersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De trainersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Atletiekvereniging Athlos de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Atletiekvereniging Athlos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in

Verwerking van persoonsgegevens voor wedstrijden

Om het mogelijk te maken dat jeugdatleten aan wedstrijden kunnen deelnemen worden bij inschrijving de volgende gegevens verstrekt aan de vereniging die deze wedstrijden organiseert:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Licentienummer;

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Atletiekvereniging Athlos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de sponsorovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Atletiekvereniging Athlos de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Atletiekvereniging Athlos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Regels m.b.t. foto's op de website en social media

Op social media (Facebook, Twitter, Instagram, Google foto's, etc) en de website Athlos.nl worden ter promotie van de Atletiekvereniging Athlos regelmatig foto’s geplaatst. Volgend uit het lidmaatschap van de vereniging gaan leden hiermee akkoord. Indien een lid zich herkent op de foto en hier bezwaar tegen heeft kan men dit kenbaar maken. Men kan een e-mail sturen naar info@athlos.nl met het verzoek om deze foto te laten verwijderen, dan wel de persoon onherkenbaar te maken.

De Atletiekvereniging Athlos is niet verantwoordelijk voor reacties geplaatst door derden op social media. Wel zal Atletiekvereniging Athlos haar uiterste best doen om aanstootgevende reacties te verwijderen.

Verstrekking gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (AcyMailing) voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Atletiekvereniging Athlos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Atletiekvereniging Athlos van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en/of contact

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Atletiekvereniging Athlos
Strokelweg 9
3847 LR Harderwijk